Kalendarium miasta powstało w oparciu o książki  "Giżycko miasto i ludzie" , "Lec - Lötzen"
zdjęcia pochodzą  : www.ofg.pl , www.sercemazur.pl , www.chomikuj.pl www.bildarchiv-ostpreussen.de , oraz zbiory własne.
W szczególności podziękowania dla Pana B.Makowskiego za udostępnienie dużej ilości zdjęć z jego prywatnych zbiorów.

Podziękowania dla Zenona Nowakowskiego za nadesłanie dużej ilości zdjęć z prywatnych zbiorów.

Kalendarium miasta 1945 - 2017

zdjęcia z arch. Zenona Kucharka

1945r.

13 stycznia -operację wschodniopruską rozpoczął 3. Front Białoruski pod dowództwem generała Iwana Czerniachowskiego.
19 stycznia  Rosjanie przekroczyli Południowo –wschodnią granice Prus.
22 stycznia
  - burmistrz Erich Eichholz zarządza ewakuację ludności cywilnej z miasta.
 24 stycznia - z Giżycka odchodzi ostatni pociąg z uchodźcami; wysadzone zostają wszystkie mosty na kanale.
 25 stycznia - radzieckie oddziały 31. Armii gen. Piotra Szafranowa atakują Giżycko od strony Angerburga(Węgorzewa),   przechodząc   Szosę Obwodową.
26 stycznia - radziecki batalion oskrzydla Twierdzę Boyen, przechodząc po lodzie jeziora Kisajno w okolicach Perkunowa; ostatnie jednostki niemieckie wycofują się z twierdzy w kierunku Rastenburga (Kętrzyna); miasto i twierdzę zajmują Rosjanie, dzień później powołując Komendanturę Wojenną; rozpoczyna się plądrowanie i rabunek miasta, które na skutek wznieconych pożarów traci ok. 35%swej zabudowy.

Łuczański kanał w 1945 roku

most obrotowy
foto: Albumy z niepublikowanymi skanami - Justyna Wajnikonis-Maciejewska


Zakłady w 1945 roku


Mleczarnia

Łuczańskie ulice w 1945 roku


„w 1945 roku Rosjanie z miasta zabierali niemal wszystko. Wszystkie mechaniczne dobra składowano na ul. Kolejowej, pozostałe takie jak wyposażenia  mieszkań  itp. w „zielonej szkole”  i  budynku  przedwojennego  starostwa.  Antoni Wojciechowicz w swoich wspomnieniach opisuje: „w
pomieszczeniach tych zgromadzono wiele mebli, zegarów, fortepianów, luster, obrazów, kryształów, dywanów, ale i rowerów. Na lawety kolejowe ładowano nawet żaglówki”. Następnym etapem wywózki było demontowanie odcinków torów kolejowych, w kierunku Węgorzewa, Orzysza, Olecka i częściowo w kierunku Olsztyna.

27 stycznia — utworzenie radzieckiej komen­dantury wojskowej.
5 lutego - do Łuczan przybywa pierwsza grupy admini­stracyjna z Białegostoku.
23 marca - dr. Jana Juchniewicza uruchamia szpital.
marzec - uruchomienie młyna, pierwszego zakładu w mieście.
2 kwietnia — przybycie pierwszej    grupy koleja­rzy mających przywrócić połączenie kolejowe
15 kwietnia  w Łuczanach powstało starostwo powiatowe. Pierwszym starostą powiatowym był Stefan Ławrowski.
17 kwietnia — utworzono pierwszy Zarząd Miejski. Na jego czele stanął Zygmunt Zawartko.
17 kwietnia - powstał  Komitet Powiatowy PPR.
20 maja -administrację miasta i powiatu łuczańskiego przejęły władze polskie ; rozpoczął dzia­ łalność Urząd Telefoniczno-Telegraficzny.
22 maja - działalność rozpoczął urząd Poczty Polskiej.
wiosna — założenie przez Tatianę Kłajewską „zakładów ogrodniczych" oraz powstanie pierwszych spółdzielni rybackich.
wiosna - uruchomienie składu aptecznego przez Mieczysława Królikowskiego; pierw­szą aptekę otworzył nieco później Stanisław Pawłowski.
19 czerwca - rozpoczęła działalność łuczańska rozgłośnia radiowa „Radiowęzeł-Łuczany"./ ul.Pionierska 18 /
17 lipca - uruchomienie łuczańskiej elektrowni na ul.Armii Krajowej.

pisma, umowy i formularze z 1945 r.


4 sierpnia — uruchomienie miejskiej sieci wo­dociągowej, jednak pełną sprawność uzyskano dopiero 15 lutego 1946 r.
sierpień -  uruchomiono stałe połączenie kolejowe z Olsztynem i Ełkiem. Pierwszy po wojnie pociąg pasażerski wjechał na stację giżycką
16 sierpnia o godzinie 11.00 Dzięki połączeniu kolejowemu miasto uzyskało kontakt z całym krajem .
latem - utworzono Ośrodek Wodny Ligi Morskiej (od 1975 r. Centralny Ośrodek Sportu).
29 sierpień - powstał Powiatowy Komitet Robotniczy PPS.
sierpień stworzono w Giżycku pierwszą szkołę podstawową. Kierował nią Stanisław Klimowicz, nauczali zaś Maria Klimowicz, Bolesław Karsznia , Maria Polej,  Jan Wojciechowicz.
10 września - zaczął funkcjonować Sąd Grodzki.
l października - otwarcie Szkoły Ćwiczeń i gimnazjum przekształconego w liceum ogólnokształcące.
13 października — rozpoczął działalność od­ dział Związku Nauczycielstwa Polskiego.
jesień - utworzenie Niższej Szkoły Rybackiej (od 1950 r. Państwowe Technikum Rybackie).
zima  - działają dwa młyny w mieście

SP-1  Jedenastolatka 7


 1946 r.


Na przełomie lat 1945/46 Wydział Odbudowy Starostwa Powiatowego podsumował skalę zniszczeń w mieście.
1- budynki mieszkalne        35 %
2-budynki przemysłowe  25%
3-sieć kanalizacji                15%
4-sieć wodna                        10%
W dobrym stanie pozostała sieć podziemna / gazowa, energetyczna /.
Odgruzowanie centrum miasta rozpoczęto w 1946 roku. Od kwietnia 1945 roku komendanci  radzieccy zezwalają na powroty do miejsc stałego zamieszkania. Spór Polsko-Radziecki o szybsze wysiedlenia Niemców. Na terenia miasta i okolic przebywało około 12.000 Niemców. Do 1-12-1945 r
3112 Mazurów podpisało deklarację wierności.
"Niemieckie Getto" mieściło się na ul.Konarskiego, Nowowiejskiej, Mazurskiej.

Mleczarnia


styczeń — uruchomiono Stację Jeziorową pod­ległą Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie­go w Warszawie
14 lutego - W Łuczanach było - 4534 mieszkańców.
16 kwietnia — otwarcie Domu Pomocy Społecznej
21 kwietnia - uruchomiono kino „Fala"
7 maja — utworzenie Powiatowej Rady Naro­dowej
maj
— utworzenie w Łuczanach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
l lipiec - uruchomienie komunikacji wodnej na trasie Łuczany—Węgorzewo ( rejs Podolanin), Łuczany - Mikolajki ( Mazur)
10 lipca - inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej
3 sierpnia - ukonstytuował się Komitet Miej­ski PPR

4. sierpnia 1946 roku Komisja Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministrze Administracji Publicznej nadała miastu  nad Niegocinem miano - Giżycko

17 września - utworzono Bank Ludowy i Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkowa
13/14 październik - w wyniku strzelaniny z członkami zrzeszenia „Wolność i Niezawi­słość"zginęli funkcjonariusze Urzędu Bezpie­czeństwa- Stanisław  Szelągowski i Edward Wiśniewski
-utworzono Międzyszkolny Klub Sportowy „Matura"
- powołano Państwowy Zarząd Wodny
-przeniesienie szpitala do budynku przy ul. Warszawskiej („Bethania");
- powstanie amatorskiej grupy teatralnej;

- zorganizowano Konserwacyjno-Remontową Spółdzielnię Pracy o nazwie „Budownictwo  i Przemysł", Krawiecko-Bieliźniarską Robotni­czą Spółdzielnię Pracy im. Róży Luksemburg (wcześniej Tabita) oraz Spółdzielnię Pracy Szewsko-Kamaszniczej „Przyszłość"
 utworzenie Cechu Zbiorowego Rzemieślni­ków.
27 i 28 października Komisja Ustalania Nazw Miejscowości ponownie zajęła się sprawą nazwy miasta.Nazwa pozostała.

Kino  " Fala "

Podczas odbudowy elektrowni i wodociągów, jeden z grupy elektromechaników/E.Simonowicz/ przybyłych z Białegostoku przywiózł aparaturę kinową. W wolnym czasie w jednym z bydynków przy dzisiejszym Placu Grunwaldzkim, odremontował istniejące lecz  zdewastowane przez wojko radzieckie przedwojenne niemieckie kino. Fotele do kina przeniesiono z Willi Concordia/przed wojną mieściła się  tam    wielka sala  koncertowa/. I tak we wrześniu 1945 roku dokonał próbnej projekcji filmu. Oficjalne otwarcie pierwszego kina w Łuczanach nastąpiło 21.04.1946 roku. Kino nazwano "Wanda" od imienia jego sympatii. Kierownikiem był E. Simonowicz, kasjerką Wanda. Do kina wchodzono od strony bramy, która znajdowała się od Placu Grunwaldzkiego wsród ruin budynków. W 1947 roku E.Simonowicz i jego partnerka wrócili do Białegostoku, a kino po remoncie objął były bileter - Dworzecki. Nazwę kina zmieniono na kino "Fala", kinooperatorami zostali - Kwiatkowski i Strzałko. W mieście kino cieszyło się takim powodzeniem że w okresie letnim w  parku przy ulicy Moniuszki uruchomiono letnie kino pod gwiazdami. Kino "Komar" bo tak je nazwano funkcjonowało od marca do pażdziernika i mogło pomieścić do 400 widzów. Po 1965 roku planowano przygotowanie  II kina letniego w parku Jana Krasickiego. Miało być wzorowane na kinie "Komar" lecz z przystosowaniem na pomieszczenie do 1000 widzów.Kolejnym kinem powojennym było kino garnizonowe "Mewa" , które mieściło się od 1947 roku w koszarach wojskowych na ulicy Mazurska. Po kierowniku Dworzeckim następcą kina "Fala" został Eugeniusz Danowski. Kino ponownie rozbudowano do stanu dzisiejszego w roku 1962.W 1946 roku Bolesław Kłosowski nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Pedagogicznym założył w Giżycku Klub Sportowy "Matura". W klubie otwarto min. sekcję piłki nożnej . Pierwszymi zawodnikami tej sekcji byli: Jarosław Biłat, Henryk Tajkiewicz, Józef Jarząbek, Ryszard Mikołajczyk, Stefan Pilewicz, Stefan Grochowski, Jerzy Malasiński, Wacław Pietkiewicz, Jan Szymański, Jerzy Tuszyński. Następnego roku, wiosną 1947 reprezentacja piłkarska MKS "Matura" Giżycko rozegrała swój pierwszy mecz z Olsztyńskim MKS "Lechia" pokonując ją 8:2. Na zdjęciach zawodnicy MKS "Matura" .

 1947 r.


Maj —przyjęcie 54. Pułku Artylerii
 31 sierpnia — poświęcenie odremontowanych organów w kościele ewangelickim
l września — otwarcie SP nr 2
7 października - otwarto Bibliotekę Powiato­wą
akcja W - osiedlenie ludności ukraińskiej na Mazurach.

1948 r.


11 kwietnia - poświęcenie sztandaru Cechu Zbiorowego Rzemieślników
- powstał klub sportowy „Łuczanin";
 powstały Zakłady Przetwórstwa Rybnego (Zakłady Rybne) oraz Spółdzielnia Pracy Prze­mysłu Wikliniarskiego (późniejszy „Wierzbokosz").

1949 r.


10 marca - powstała Biblioteka Miejska;
 utworzenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.


1950 r.


20 marca - reforma administracyjna
                        - li­kwidacja Zarządu Miejskiego i samorządu miejskiego
                        -utworzenie Prezydium MRN;
- powstanie Spółdzielni Pracy „Zgoda" oraz Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycz­nego „Mewa";
- utworzono Państwowe Ognisko Muzyczne;
- utworzono Technikum Rybackie;
- aresztowania w środowisku wyznawców mniejszych Kościołów protestanckich pod zarzutem szpiegostwa,  m.in. kaznodziei  Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów Stanisława Wojciechowskiego.

Zakład Rybacki1951 r.


l stycznia - utworzenie Miejskiego Przedsię­ biorstwa Gospodarki Komunalnej,Miejskiego Przedsiębiorstwa    Remontowo- Budowlanego i Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkal­nych;
 luty - pierwsze Bojerowe Mistrzostwa Polski;
            - likwidacja Mazurskiej Spółdzielni Rybackiej;
            - utworzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku.

1952 r.


Powstanie Spółdzielni„Wierzbokosz

1953 r.


22 lipca- otwarto Powiatowy Dom Kultury.

1954 r.


- Otworzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
- uruchomiono linię kolejową Giżycko—Kru­klanki

1955 r.


-  Powstanie PSS „Społem"

1956 r.


- Wiosna — połączenie SPSK „Przyszłość" i SP„Zgoda" w Spółdzielnię Meblarsko-Stolarską Inwalidów „Zgoda". 

1957 r.


Latem - powstała pierwsza kolektura Toto-lotka
powstały Mazurskie Zakłady AparaturyOświetleniowej w Wilkasach

1958 r.


W grudniu  padła pierwsza „szóst­ka" w Toto-lotka, wygrana  1.252.525  zł.

1959 r.
- W szpitalu otworzono oddział laryngologiczny i okulistyczny;
-utworzono 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rybacką.

1960 r.1961 r.


- Roman Polański nakręcił w Giżycku fim "Nóż w wodzie"
- otwarto wieczorową Zasadniczą Szkołę Zawodową- Wielobranżową
- w Giżycku umieszczono 4. Ośrodek Przeciw­działania Radiologicznego, przekształcony wkrótce w 4. Pułk Zakłóceń Radiolokacyj­nych.

1962 r.


- Powstała Giżycka Zasadnicza Szkoła Medycz­na - Asystentek Pielęgniarskich, przekształcona w 1964 w Liceum  Medyczne Pielęgniarstwa
-  rozbudowa kina „Fala".

1963 r.


z arch. Zenona Nowakowskiego

Otwarrto SP nr 3

1964 r.


22 lipca uruchomiono telewizyjną stację przekaźnikową.
-Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry", pierwszy dom spółdzielczy w 1964.
arch. M.Bogdanowicz

1965 r.

skrzyżowanie ulic Kętrzyńskiego z Mickiewicza  / w tym miejscu powstanie P.H. Dominik /


1966 r.


- Państwowe Ognisko Muzyczne przekształco­ no w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.
- otwarcie szkoły specjalnej dla dzieci z upośle­dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa­nym.

1967 r.Otwarcie SP nr 4

Pierwszymi giżyckimi kolarzami byli:   Aleksander Witek, Zdzisław Makowski, Janusz Makowski, Jerzy Wiśniewski, Zdzisław Maliszewski, Lech Maka, Zdzisław Trojga, Zbigniew Sujecki, Jan Tumialis.  A trenowali ich w tamtych czasach m.i.n.
 -  Zbigniew Kaźmierczak, Aleksander Witek, Wincenty Widawski, oraz dobrze znany Pan Lewońko.

Do 1968 roku statki „Białej Floty” stacjonowały stłoczone w porcie u wylotu Kanału Łuczańskiego przy jez. Niegocin.

1968 r.


- Budowa oczyszczalni ścieków;
- Żeglarskie Mistrzostwa Świata w klasie Cadet
- budowa rzemieślniczego pawilonu handlowego
- w szpitalu otwarto oddział rehabilitacyjny
- utworzenie Technikum Elektrycznego.

1969 r.


W trakcie prac ziemnych, związanych z budo­wą motelu, koło zamku odkryto drewniane konstrukcje obronne.

1970 r.


l września — rozpoczęła działalność Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa; powstało Towarzystwo
Miłośników Ziemi Giżyckiej, w latach 1970-1973 miało swoją siedzibę w Rynie, następnie zostało przenie­sione do Giżycka (na ul. Mickiewicza 35), jego działalność była rozwijana głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, obecnie Towarzystwo niefunkcjonuje 

W latach siedemdziesiątych plany rozwoju Giżycka były imponujące. Dużo miejsca poświęcano problematyce sprtu i rekreacji. Po 1970 r. planowano budowę sali gimnastycznej i krytej pływalni. Miano też unowocześnić tabor żeglugi śródlądowej i urządzić też sieć plaż i kąpielisk (faktycznie, od 1973 r. giżycka plaża uzyskała nowy wystrój ). Na północnym brzegu Niegocina, obok plaży i promenady planowano restaurację, hotel, przystań pasażerską, stanicę wodną. Planowana była też budowa nowej siedziby domu kultury i zmodernizowanie – głownie z myślą o turystach – dworca PKP i PKS. Od 1970 r. rozpoczęto w Giżycku urządzanie profesjonalnej plaży i kąpieliska na północnym brzegu Niegocina. Na zdjęciu Zenona Nowakowskiego  budowa mola w 1967 roku.

COS

Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1947 roku pod nazwą Ośrodek Sportowy Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW). W latach: od 1948 do 1950 jego nazwa brzmiała Baza Szkoleniowa Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Olsztynie. Od 1951 roku jako Ośrodek Wyszkolenia Sportowego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej podległy był bezpośrednio pod Zarząd Szkolenia Kadr GKKF, a od 1958 roku po powołaniu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki podległy był Departamentowi Wychowania Fizycznego GKKFiT. 1 stycznia 1967 roku przekazany został Przedsiębiorstwu Imprez Sportowych (PIS), nadal jako Ośrodek Wyszkolenia Sportowego GKKF. W dniu 1 stycznia 1970 roku wszedł w skład struktur organizacyjnych Centralnego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku (COSTiW), jako jego oddział. W 1975 roku COSTiW przemianowany został na Centralny Ośrodek Sportu – Oddział w Giżycku. W takiej formie funkcjonował do roku 2004. Z dniem 01.03.2004 r. w miejsce zlikwidowanego oddziału powstał „Ośrodek COS w Giżycku”. Od dnia 01 stycznia 2011 roku Ośrodek funkcjonuje pod nazwą: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku.

źródło tekstu: www.gizycko.cos.pl 

1971 r.


Plac Piłsudskiego to obszar między Ratuszem Miejskim a Szkołą, w okresie międzywojennym zwany Wilhelm-Platz, Hitler Platz. W jego zachodniej części przed szkołą znajdował się staw retencyjny zwany w tamtych czasach Kathrinka. W latach 70-tych staw został zasypany, pomysłodawca zasypania stawu i zrobienia betonowego placu był Aleksander Oniszczuk. Nadzór nad pracą miał inż. bud. Bolesław Paszkiewicz. Po 1990 roku plac nazwano Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1972 r.1973 r.


Utworzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Giżycku.

 1974 r.
 
Wrzesień - uroczyste otwarcie kompleksu hotelarsko-gastronomicznego „Wodnik".
S.M. "Mamry" oddała do użytku cztery bloki w kolejności , budynek nr.7, 5, 3, 1 w odstępach 2-miesięcznych.

1975 r.

 Tego roku lato było bardzo upalne i suche.

 foto  - Z.Nowakowski


l czerwca — likwidacja powiatów, Giżycko weszło do województwa suwalskiego.

1976 r.1977 r.


• 17 stycznia — uruchomienie komunikacji miejskiej w Giżycku;
• I Giżyckie Koncerty Organowe;
otwarcie restauracji „Mazurska".


1980 r.


• Powstanie „Solidarności".

Konstanty Kuncewicz  ur. 1903 r. Łoźniki pow. wileńsko-trocki (zm. 1980 Giżycko)
sływne wileńskie cymbały, mistrz władania pałeczkami . Konstanty Kuncewicz, mieszkał w Soldanach.
Samodzielnie wykonał cymbały .
Utwory z archiwum Instytutu Sztuki PAN w Warszawie
http://www.centrumkulturystraduny.elk.pl/cymbaly/muzyka/muzyka2.html

1981 r.


13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego,w Giżycku internowano działaczy Solidarności i osoby uznane za niebezpieczne dla władz komunistycznych, m.in.: Halinę Sarul, Bożennę Mrozinkiewicz, Stanisława Domagałę,Jana Jareckiego, Sławomir Karolika, Zdzisława Czerwonkę, Zdzisława Króla, Marka Sztabkowskiego, Leszka Biegalskiego, Janusza Szepietowskiego.


1982 r.


1983 r.


1984 r.


1985 r.


• Festiwal Piosenki Turystycznej „Ukłeja"
• rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bystrym k. Giżycka.
W latach 60-tych została przeprowadzona "modernizacja" mostu. Wyposażono go w silnik elektryczny. Te rozwiązanie z czasem okazało się szkodliwe dla mostu i nabrzeża / doprowadziło do uszkodzeń poprzez silne uderzenia /. W 1985 roku na most "nałożono" most saperski - polowy, który przetrwał do 1993. W 1993 roku przywrócono historyczny stan pierwotny mostu. Most ponownie otwarto zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktora.

1986 r.

Rozbudowa kościoła, budowa kościoła św.Kazimierza

1987 r.


• Likwidacja linii kolejowej Giżycko—Kruklanki.

1988 r.


1989 r.


• Powstał Komitet Obywatelski „Solidarność";
• powstało Koło Związku Sybiraków.

1990 r.1991 r.


• 7 marca - wybrano zarząd Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, prezesem został Roman Stańczyk, przewodniczącym Rady burmistrz Jan Grabowski;
• 13 marca - na jeziorze Dargin rozpoczęły się Międzynarodowe Bojerowe Mistrzostwa Polski
15 marca - ukazał się pierwszy numer „Gazety Giżyckiej", odbyło się zebranie grupy inicjatywnej Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska";
17 kwietnia - pierwsze w historii Giżycka konfrontacje filmowe w kinie „Fala"
 25 kwietnia - Rada Miejska uchwaliła obchody Dni Giżycka na 26 maja oraz ustanowiła flagę miasta wg projektu Janusza Pileckiego
 8 maja — rejestracja Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 25-26 maja - po raz pierwszy obchodzono Dni Giżycka;
17 lipca - rejestracja Stowarzyszenia „Wspólnota Mazurska" (spotkanie inauguracyjne 7 września);
22 lipca - spotkanie premiera Tadeusza Mazowieckiego z mieszkańcami;
 l sierpnia — zmarła Helena Iwaszkiewicz -znana giżycka artystka ludowa;

1992 r.


21 października- giżyckie Zakłady Jaj czarsko-Drobiarskie znajdujące się na majdanie twier­dzy Boyen zostały sprywatyzowane i sprzeda­ne firmie OSTPOL z Ostrowi Mazowieckiej;
 październik - prof. Lechosław Ragan utworzył w Giżycku chór dziecięcy Collegium Canticum i mieszany Collegium Sonorum;
 podjęto decyzję o przeprojektowaniu istnie­jącej oczyszczalni, ze względu na zmienione przepisy ochrony s'rodowiska;
 otwarcie siedziby „Wspólnoty Mazurskiej" w zabytkowej kamieniczce przy ul. Warszaw­skiej 17.

1993 r.


l marca - otwarcie nowej siedziby PKO przy pl. Grunwaldzkim;
marzec - utworzono Medyczne Studium Zawodowe z wydziałami Fizjoterapii i  Pielęgniarstwa;
16 czerwca - powstało giżyckie koło Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, przekształcone niebawem w Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen (TMTB)
• 21 sierpnia - w Giżycku gościła premier rządu Hanna Suchocka;
• 19 września — Wacław Strażewicz został wybrany senatorem RP;
• festiwal szantowy pod hasłem Szanty z Radiem Białystok pod żaglami;
' początki osadnictwa mniejszości ormiańskiej w Giżycku. 
Decyzję o rozebraniu rzeżni na rynku podjęto w 1993 roku, mimo protestu konserwatora zabytku budynek rozebrano.


Przedsiębiorca Marek Walkowiak prezes firmy Saga zbudował w sąsiedztwie pl.Targowego D.H. "DOMINIK", rozbierając budynek i kamienice, w których mieściły się wspólne toalety.

1994 r.


• 24 lutego - otwarto Bojerowe Mistrzostwa Świata klasy DN;
• luty - decyzją Zarządu Miasta rozebrano zabytkową kaplicę na byłym cmentarzu ewangelickim;
• luty - upadłość WWC „Łuczanka";
• kwiecień — oddanie do użytku nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków;
• lipiec - „Elektrim" kupił ZSO „Połam";
• podniesienie kościoła św. Brunona do rangi sanktuarium diecezjalnego;
• likwidacja Liceum Medycznego im. Hanny Chrzanowskiej; ostatni absolwenci opuścili mury szkoły 7 kwietnia 1995.

1995 r.


• Styczeń 1995 r. — utworzenie Archiwum Mazurskiego w ramach projektu To, co własne i to, co obce, realizowanego przez uniwersytety w Warszawie i w  Bielefeld, kustoszem został Grzegorz Białuński, a od wiosny 1996 r. rów­nież Jan Sekta;
• maj — uruchomienie modernizowanej oczysz­czalni ścieków w Bystrym;
• maj - belgijsko-luksemburska spółka Yellow Company kupiła od Giżyckiego Przedsię­biorstwa Budowlanego port i hotel „Neptun Club" i były hotel pracowniczy
„Sfinks" oraz wydzierżawiła od władz miejskich tereny nad jez. Niegocin na 40 lat;
• 17 czerwca - uroczysta konsekracja cerkwi grekokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Giżyc­ku przez biskupa przemyskiego Jana Martyniaka (budowa trwała od 18 maja 1991), wizyta ambasadora Ukrainy w RP Piotra Sardaczuka i Konsula Generalnego Ukrainy Włodzimierza Błażeńczuka
• 22 września — wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę Telekomunikacji Polskiej w Giżycku, przy ul. Pocztowej;
• 19 grudnia - pierwszy sygnał telewizji kablo­ wej w magistrali światłowodowej;
• otwarto stację socjalną joannitów;
• Międzynarodowy Zlot Motocykli Ciężkich i Zabytkowych;
• powstał Browar „Regina" w Antonowie k/Giżycka.

1996 r.


• Styczeń — samorząd przejął szkoły;
• 8 maja - Zarząd Zakładów Rybnych podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Gospodar­czego w Suwałkach z wnioskiem o upadłości firmy;
• 22 maja - wizyta delegacji francuskiego departamentu Loir-et-Cher z dyrektorem generalnym Rogerem Goemere;
• 7 lipca - TMTB otworzyło w twierdzy ekspo­ zycję historyczną;
• lipiec — dowódca 15. GBZ został ppłk Kazi­mierz Pałasz;
• 17 października - wmurowano kamień węgiel­ny pod budowę krytej pływalni;
• październik — olsztyńska WSP we współ­pracy z Prywatnym Zespołem Szkół „Karolex" otwiera w Giżycku grupy zamiejscowe filologii polskiej i administracji samorządówterytorialnych;
• 28 grudnia - otworzono nowy budynek Sali Królestwa Świadków Jehowy przy ul. Daszyńskiego;
• początki Internetu w Giżycku.

1997 r


• 11 kwietnia — ukazała się pierwsza publikacja Archiwum Mazurskiego — polska edycja Kro­niki gminy leckiej pióra Ernsta Trinckera
• l lipca — otwarcie plaży miejskiej po gruntow­nym remoncie
• 4 lipca - otwarcie Biesiad Mazurskich
• 29 września — upadłość Odzieżowej Spółdziel­ni Pracy „Hanka"
• 19 listopada - podpisano umowę międzydepartamentem Loir-et-Cher a Porozumie­niem Gmin „Ziemia Giżycka", Węgorzewem,Pozezdrzem i Budrami;
10 listopada — ukazał się pierwszy tom czaso­pisma naukowego„Masovia"
3 grudnia — otwarcie Dziennego Centrum Aktywności.

1998 r.


25 lutego - otwarcie Biura Współpracy Polsko-Francuskiej w Giżycku;
23 marca — otwarcie nowej siedziby Teleko­munikacji Polskiej SA; 8 kwietnia - otwarcie pływalni „Medyk"; kwiecień - wizyta reżysera Jeana Luisa Da­niela i Mariusza Pujszo z zamiarem realizacji w murach twierdzy filmu Gunblast vodka (Córka konsula] w międzynarodowej obsadzie (do czego ostatecznie nie doszło);
 l maja - I Giżyckie Otwarte Biegi Rodzinne (niebawem stały się imprezą ogólnopolską); z inicjatywy Kreisgemeinschaft
Lotzen odbyło się Spotkanie giżycczan w Giżycku;
10 lipca - powstało największe w mieście graf­fiti na ścianie kina „Fala" autorstwa Krzysztofa Cięgowskiego i Michała Asanowicza;
 lipiec - I Festiwal Słonecznych Jezior;
 26—29 sierpnia — I Międzynarodowy Mazurski Festiwal Muzyki i Sztuki „Medusa";
 l września - odsłonięcie pomnika poświę­conego pamięci Żołnierzy AK i Sybiraków w Parku Rogera Goemaere;
 3 listopada - urząd burmistrza miasta objął Marian Lemecha, Przewodniczącym RM został Sławomir May.

1999 r.


l stycznia - utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
l stycznia — reforma administracyjna w Polsce
- ponownie powstał powiat giżycki, starosta został Wacław Strażewicz;
 10 czerwca - decyzją Ministra Edukacji Na­rodowej została utworzona Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Giżycku;
 czerwiec — wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

2000 r.


19 czerwca - podpisano umowę o partner­stwie i współpracy z Dubnem (Ukraina);
 wrzesień — powstała Inicjatywa Obywatelska „Ratuj Giżycko", zmierzająca do ogłoszenie referendum w sprawie odwołania Rady Miej­skiej.

2001r.


Sierpień —wybudowano przed kinem „Fala" fontannę z posągiem "dziewczyna z żabą".

2002 r.


• 27 kwietnia posadzono pierwsze drzewa w Parku Nadziei;
• kwiecień — przystąpiono do modernizacj i rozbudowy  oczyszczalni;
• 26 lipca — I Festiwal Hip Hopu;
• październik — Jolanta Piotrowska Burmi­ strzem Giżycka;
• ukazał się pierwszy zeszyt czasopisma po­ pularnonaukowego „Feste Boyen" (w sumie do 2009 r. ukazało się 12 numerów).

2003 r.


• 16 maja - rozwiązanie umowy z firmą Yellow Company na dzierżawę nadbrzeża Niegocina, odkupiono galeon;
• 17 maja — wizyta premiera Leszka Millera;
• 20 czerwca - podpisanie umowy o partner­stwie i współpracy z Kwerfurtem (Niemcy);
• 20 lipca—10 sierpnia - Letnia Akademia Sztu­ki Kultur AXE;
• 25—26 lipca - I Eurosabat;
• 20 sierpnia - walne zebranie PSS podjęło de­cyzję o sprzedaży kultowej giżyckiej restauracji „Mazurska". 

2004 r.Rozbiórka zabytkowego budynku  /CPN/, brak interwencji konserwatora zabytków.
• l maja — uroczyste otwarcie ul. Unii Europej­skiej;
• 11 lipca - l sierpnia - Festiwal sztuki Landscapes of Desired Kulltur Axe;
• lipiec — Letni Festiwal Mniejszości Niemiec­kiej na Warmii i Mazurach;
• wrzesień — miasto otrzymało hejnał;
• 15 listopada — otwarcie nowej siedziby Miej­skiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
• 9 grudnia - otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej.

2005 r.


• 13 marca — wizyta prezydenta Lecha Wa­łęsy z okazji 25-lecia NSZZ„Solidarność", odsłonił tablicę pamiątkową na budynku-przy ul. Olsztyńskiej 13;
27 maja — podpisanie umowy o partnerstwie i współpracy z Trokami (Litwa).
rozpoczęto budowę promenady

2006 r.


10-13 września — wizyta uczestniczek Miss World.

2007 r.


21 sierpnia - w wyniku gwałtownej burzy (biały szkwał) w okolicznych jeziorach utonę­ło 12 żeglarzy, wiele jachtów zostało wywróco­nych i zatopionych.
żródło foto -  ofg.pl

2008 r.


żródło foto z pożaru - ofg.pl
• 5 marca - w pożarze domu handlowego „Sto­krotka" zginęły dwie osoby;
• 19 września - podpisano umowy o współpracy ze Starachowicami;
• RokWojciecha Kętrzyńskiego.

2009 r.


31 sierpnia — wygasła umowa między To­warzystwem Miłośników Twierdzy Boyen a samorządem, opiekę nad twierdzą przejął Giżycki Dom Kultury;
• obchody milenium śmierci św. Brunona patrona miasta
• w Giżycku kręcono serial telewizyjny Przystań.

2010 r.


15 października — wizyta premiera Donalda Tuska na finale wojewódzkim ogólnopolskie­go turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży o ufundowany przez siebie puchar, rozgrywki miały miejsce na Orliku przy szkole podsta­wowej nr7. 

2011 r.


• 15 marca - otwarcie krytego lodowiska;
• 11kwietnia — otwarty został hotel „Masovia"
• 16 lipca - prezydent Bronisław Komorowski otworzył port pasażerski w Ekomarinie;
• 11 września - otwarta została kładka nad torami;
• 25 września - w czasie kampanii wyborczej Giżycko odwiedził premier Donald Tusk.

2012 r.


2013 r.


2014 r.


2015 r.

foto  Czesław Kalinowski

2016 r


2017 r


Galeria moich pocztówek